Video giới thiệu

Nội dung khóa học

CHỦ ĐỀ 1: CÁC HỢP CHẤT VÔ CƠ
Bài 3: Kiến thức trọng tâm về bazơ
 Bài 1: Lý thuyết (12:40)
Bài 4: Kiến thức trọng tâm về muối
 Bài 1 (12:47)
Chuyên đề 1: Cân bằng phương trình hóa học
 Bài 1
 Bài 2
Chuyên đề 2: Sơ đồ phản ứng hóa học.
 Bài 1
 Bài 2
Chuyên đề 3: Nhận biết các chất vô cơ
 Bài 1
 Bài 2
Chuyên đề 4: Tinh chế - Tách - Làm khô các chất
 Bài 1
 Bài 2
Chuyên đề 5: Phương pháp hợp thức
 Bài 1
 Bài 2
Chuyên đề 6: Phương pháp giải bài tập CO2 hoặc SO2 tác dụng với dung dịch kiềm
 Bài 1
 Bài 2
Chuyên đề 7: Kĩ thuật lựa chọn lượng chất
 Bài 1
 Bài 2
Chuyên đề 8: Bài tập tổng hợp về các chất vô cơ
 Bài 1
 Bài 2
 Bài 3
CHỦ ĐỀ 2: KIM LOẠI - PHI KIM
Bài 1. Hệ thống kiến thức trọng tâm về kim loại
 Bài 1 (15:32)
 Bài 2
Bài 2. Hệ thống kiến thức trọng tâm về phi kim
 Bài 1
 Bài 2
Bài 3. Kiến thức về các hợp chất của phi kim
 Bài 1
 Bài 2
 Bài 3
 Bài 4
Chuyên đề 1: Ghi nhớ tính chất hóa học của kim loại, phi kim
 Bài 1
 Bài 2
Chuyên đề 2: Phương pháp viết phương trình hóa học. Biểu diễn biến hóa hóa học về kim loại, phi kim
 Bài 1
 Bài 2
 Bài 3
Chuyên đề 3: Bài tập nhận biết KL và PK
 Bài 1
 Bài 2
 Bài 3
Chuyên đề 4: Bài tập về KL tác dụng với axit
 Bài 1
 Bài 2
 Bài 3
Chuyên đề 5: Bài tập về KL tác dụng với dung dịch muối
 Bài 1
 Bài 2
Chuyên đề 6: Bài tập về xác định tên KL, PK và các hợp chất của chúng
 Bài 1
Chuyên đề 7: Bài tập hiệu suất phản ứng
 Bài 1
Chuyên đề 8: Bài tập tổng hợp về KL và PK
 Bài 1
 Bài 2
CHỦ ĐỀ 3: HIĐROCACBON - DẪN XUẤT CỦA HIĐROCACBON
Chuyên đề mở đầu: Hệ thống kiến thức trọng tâm của chủ đề
 Bài 1
 Bài 2
Chuyên đề: Kiến thức trọng tâm về dẫn xuất hidrocacbon
 Bài 1
 Bài 2
Chuyên đề 1: Xác định CTPT, viết CTCT của các hợp chất hữu cơ
 Bài 1
 Bài 2
Chuyên đề 2: Bài tập nhận biết các hợp chất hữu cơ
 Bài 1
 Bài 2
Chuyên đề 3: Hoàn thành và viết PTHH biểu diễn hóa
 Bài 1
 Bài 2
Chuyên đề 4: Bài tập về Hidrocacbon
 Bài 1:METAN (34:54)
 Bài 1
 Bài 2
Chuyên đề 5: Bài tập về rượu
 Bài 1
 Bài 2
Chuyên đề 6: Phương pháp làm các bài tập về axit hữu cơ
 Bài 1
 Bài 2
Chuyên đề 7: Bài tập tổng hợp về chất hữu cơ
 Bài 1
 Bài 2
Chuyên đề 8: Bài tập có liên quan đến hiệu suất phản ứng
 Bài 1
 Bài 2

Đăng ký khóa học

Nâng cao Hóa 9

999,000 đ
12 tháng
Đăng ký