Phản ứng tráng bạc - Ví dụ 5, 6-HOCSIEUTOC.VN

Phản ứng tráng bạc - Ví dụ 5, 6

DẠNG 3: PHẢN ỨNG TRÁNG BẠC

Ví dụ 5: Cho m gam hỗn hợp X gồm hai u (ancol) no, đơn chức, kế tiếp nhau trong dãy đồng đng tác dụng vi CuO (dư) nung nóng, thu đưc một hỗn hợp rắn Z một hỗn hợp hơi Y (có t khi hơi so với H2   13,75). Cho toàn bộ Y phản ứng vi một ng Ag2O (hoặc AgNO3) trong dung dịch NH3  đun nóng, sinh ra 64,8 gam Ag. Giá tr của m là

A. 7,8.                                      B. 8,8.                                     C. 7,4.                                      D. 9,2.

Ví dụ 6: Cho 4,6 gam một ancol no, đơn chức phản ứng với CuO nung nóng, thu được 6,2 gam hỗn hợp X gồm anđehit, nước và ancol dư. Cho toàn bộ lượng hỗn hợp X phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, đun nóng, thu được m gam Ag. Giá trị của m là

A. 16,2.                                                                                     B. 21,6.                                   C. 10,8.         D. 43,2.

Hoàn thành
0 bình luận