Phản ứng tráng bạc - Ví dụ 3, 4-HOCSIEUTOC.VN

Phản ứng tráng bạc - Ví dụ 3, 4

DẠNG 3: PHẢN ỨNG TRÁNG BẠC

Ví dụ 3: Cho 2,9 gam một anđehit phản ứng hoàn toàn với lượng dư AgNO3 (hoặc Ag2O) trong dung dịch NH3 thu được 21,6 gam Ag. Công thức cấu tạo thu gọn của anđehit là

A. HCHO.                               B. CH2=CH-CHO.                C. OHC-CHO.                        D. CH3CHO.

Ví dụ 4: Hn hợp X gm hai anđehit đơn chức Y Z (biết phân t khối của Y nhỏ hơn của Z). Cho 1,89 gam X tác dụng với một lưng dung dch AgNO3  trong NH3, sau khi các phản ứng kết thúc, thu đưc 18,36 gam Ag dung dch E. Cho toàn bộ E tác dụng với dung dch HCl (dư), thu đưc 0,784 lít CO2  (đktc). Tên của Z là

A. anđehit acrylic.                                                               B. anđehit butiric.                         

C. anđehit propionic.                                                         D. anđehit axetic.

Hoàn thành
0 bình luận