Phản ứng tráng bạc - Ví dụ 1, 2-HOCSIEUTOC.VN

Phản ứng tráng bạc - Ví dụ 1, 2

DẠNG 3: PHẢN ỨNG TRÁNG BẠC

Ví dụ 1: Cho 4,4 gam anđehit đơn chc X phản ng hoàn toàn với lưng dư dung dch AgNO3  trong NH3, đun nóng, thu được 21,6 gam Ag. Công thức ca X là

A. C2H3CHO.                        B. HCHO.                               C. CH3CHO.                           D. C2H5CHO

Ví dụ 2: Cho 0,1 mol hỗn hợp X gồm hai anđehit no, đơn chức, mạch hở, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng  tác  dụng  với  lượng  dư dung  dịch  AgNO3 trong  NH3,  đun  nóng thu  được  32,4  gam  Ag.  Hai anđehit trong X là

A. HCHO và C2H5CHO.                                                       B. HCHO và CH3CHO.

C. C2H3CHO và C3H5CHO.                                                 D. CH3CHO và C2H5CHO.

Hoàn thành
0 bình luận