Phản ứng với H2 - Ví dụ 2, 3-HOCSIEUTOC.VN

Phản ứng với H2 - Ví dụ 2, 3

DẠNG 2: PHẢN ỨNG VỚI H2

Ví dụ 2: Cho 0,1 mol anđehit X phản ứng tối đa với 0,3 mol H2, thu được 9 gam ancol Y. Mặt khác  2,1 gam X tác dụng hết với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được m gam Ag. Giá trị của m là

A. 10,8.                                                                                     B. 21,6.                                   C. 5,4.            D. 16,2.

Ví dụ 3: X hỗn hợp gm H2 hơi ca hai anđehit (no, đơn chức, mạch hở, phân t đều số nguyên tử C nhỏ hơn 4), t khối so với heli 4,7. Đun nóng 2 mol X (xúc tác Ni), đưc hỗn hợp Y có tỉ khối hơi so với heli 9,4. Thu lấy toàn bộ các ancol trong Y rồi cho tác dụng vi Na (dư), đưc V lít H2  ktc). Giá trln nhất của V

A. 22,4.                                                                                     B. 13,44.                                C. 5,6.            D. 11,2.

Hoàn thành
0 bình luận