Đồng phân và công thức tổng quát - Ví dụ 4 + 5-HOCSIEUTOC.VN

Đồng phân và công thức tổng quát - Ví dụ 4 + 5

Dạng 1: ĐỒNG PHÂN & CÔNG THỨC TỔNG QUÁT

Ví dụ 4: Cho 0,125 mol anđehit mch hở X phn ứng với lượng dung dch AgNO3  trong NH3  thu đưc 27 gam Ag. Mặt khác, hiđro hoá hoàn toàn 0,25 mol X cần vừa đủ 0,5 mol H2. Dãy đồng đẳng của X có công thức chung là

A. CnH2n(CHO)2 (n ≥ 0).                                                   B. CnH2n-3CHO (n ≥ 2).

C. CnH2n+1CHO (n ≥ 0).                                                       D. CnH2n-1CHO (n ≥ 2).

Ví dụ 5: Đun nóng V lít hơi anđehit X với 3V lít khí H2  (xúc tác Ni) đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn chỉ thu đưc một hỗn hợp khí Y thể tích 2V lít (các th tích khí đo cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất). Ngưng t Y thu đưc chất Z; cho Z tác dụng với Na sinh ra H2   số mol bằng số mol Z đã phản ứng. Chất X là anđehit

A. không no (chứa một nối đôi C=C), hai chức.                   B. no, hai chức.

C. không no (chứa một nối đôi C=C), đơn chức.                 D. no, đơn chức.

Hoàn thành
0 bình luận