Đồng phân và công thức tổng quát - Ví dụ 2 + 3-HOCSIEUTOC.VN

Đồng phân và công thức tổng quát - Ví dụ 2 + 3

Dạng 1: ĐỒNG PHÂN & CÔNG THỨC TỔNG QUÁT 


Ví dụ 2: Cho anđehit no, mạch hở, có công thức CnHmO2. Mối quan hệ giữa n với m là

A. m = 2n.                             B. m = 2n +1.                       C. m = 2n + 2.                       D. m = 2n – 2.

Ví dụ 3: Anđehit no mạch hở X có công thức đơn giản nhất C2H3O. Công thức phân tử của X là

A. C4H6O2.                            B. C8H12O4.                          C. C2H3O.                               D. C3H9O3.


Hoàn thành
0 bình luận