Giới thiệu khóa học

Học tốt môn Hóa học 11

Video giới thiệu

Nội dung khóa học

BÀi 3 : pH – Chất chỉ thị axit – bazơ
 Lý Thuyết (18:41)
 Bài tập (21:28)
Bài 4: Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch
 Lý thuyết 1 : (29:21)
 Lý thuyết 2 : (22:23)
 Bài tập (17:22)
Chuyên đề 2. Nitơ – Photpho
Bài 6. Amoniac và muối amoni
 Lý thuyết (24:29)
 Bài tập (14:19)
Bài 8. Photpho
 Lý thuyết (13:26)
Bài 9. Axit photphoric và muối photphat
 Lý thuyết (10:18)
 Bài tập (10:00)
Chuyên đề 3. Cacbon – silic
Bài 13. Luyện tập về cacbon và hợp chất
 Bài tập Cacbon - Silic (18:48)
Chuyên đề 4. Đại cương hóa hữu cơ
Chuyên đề 5. Hiđrocacbon
Chuyên đề 6. Ancol - Phenol
Chuyên đề 7. Andehit – Axit cacboxylic

Đăng ký khóa học

Học tốt môn Hóa 11

799,000 đ Đăng ký