Dạng 2: Thủy phân este trong môi trường kiềm thu được muối của axit cacboxylic và anđehit (hoặc xeton)-HOCSIEUTOC.VN

Dạng 2: Thủy phân este trong môi trường kiềm thu được muối của axit cacboxylic và anđehit (hoặc xeton)

Hoàn thành
0 bình luận