Ví dụ 12-HOCSIEUTOC.VN

Ví dụ 12

Ví dụ 12: Hỗn hợp X gm axit axetic, axit fomic, axit ađipic axit oxalic. Khi cho m gam X tác dụng với NaHCO3 (dư) thì thu đưc 7,84 lít khí CO2 (đktc). Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn m gam X cần 4,48 lít khí O2 (đktc), thu đưc 17,6 gam CO2  y mol H2O. Giá trị của y là:

  A. 0,2.                                 B. 0,6.                                   C. 0,3.                          D. 0,8.

Hoàn thành
0 bình luận