Ví dụ 8-HOCSIEUTOC.VN

Ví dụ 8

Ví dụ 8: Hoà tan hoàn toàn 0,15 mol hỗn hợp gm Al và Al4C3 vào dung dịch KOH (dư), thu được a mol hỗn hợp khí dung dịch X. Sục khí CO2 (dư) vào dung dịch X, ợng kết ta thu được 23,4 gam. Giá trị của a là

A. 0,55.                                   B. 0,30.                                   C. 0,40.                                   D. 0,45.

Ví dụ 8: Hoà tan hoàn toàn 0,15 mol hỗn hợp gm Al và Al4C3 vào dung dịch KOH (dư), thu được a mol hỗn hợp khí dung dịch X. Sục khí CO2 (dư) vào dung dịch X, ợng kết ta thu được 23,4 gam. Giá trị của a là

A. 0,55.                                   B. 0,30.                                   C. 0,40.                                   D. 0,45.

Hoàn thành
0 bình luận