Ví dụ 6-HOCSIEUTOC.VN

Ví dụ 6

Ví dụ 6: Đun nóng m gam hỗn hợp Cu Fe tỉ l khi lưng tương ng 7 : 3 với một lưng dung dch HNO3. Khi các phn ứng kết thúc, thu đưc 0,75m gam chất rắn, dung dch X 5,6 lít hỗn hợp khí (đktc) gm NO NO2 (không sn phẩm khử khác của N+5). Biết lưng HNO3 đã phản ứng là 44,1 gam. Giá trị của m

A. 50,4.                                   B. 40,5.                                   C. 44,8.                                   D. 33,6.

Hoàn thành
0 bình luận