Ví dụ 8, 9-HOCSIEUTOC.VN

Ví dụ 8, 9

Ví dụ 8: Cho luồng khí CO (dư) đi qua 9,1 gam hỗn hợp gm CuO Al2O3 nung nóng đến khi phản ứng hoàn toàn, thu đưc 8,3 gam cht rắn. Khối lưng CuO có trong hỗn hợp ban đu là

A. 0,8 gam.                            B. 8,3 gam.                           C. 2,0 gam.                            D. 4,0 gam.

Ví dụ 9: Đốt cháy hoàn toàn m gam hiđrocacbon X thu được 0,3 mol CO2 và 0,45 mol H2O. Giá trị của m là

A. 4,5.   B. 21,3.                C. 5,1.   D. 4,2.

Hoàn thành
0 bình luận