Ví dụ 3, 4, 5-HOCSIEUTOC.VN

Ví dụ 3, 4, 5

Ví dụ 3: Thủy phân hoàn toàn m1 gam este X mạch hở bằng dung dịch NaOH dư, thu được m2 gam ancol Y (không có khả năng phản ứng với Cu(OH)2 và 15 gam hỗn hợp muối của hai axit cacboxylic đơn chức. Đốt cháy hoàn toàn m2 gam Y bằng oxi dư, thu được 0,3 mol CO2  và 0,4 mol H2O. Giá trị của m1 

A. 14,6                                    B. 10,6.                                   C. 11,6.                                   D. 16,2.

Ví dụ 4: Hòa tan hoàn toàn 3,22 gam hỗn hợp X gồm Fe, Mg và Zn bằng một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 loãng, thu được 1,344 lít hiđro (ở đktc) và dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là

A. 9,52.                                   B. 10,27.                                C. 8,98.                                   D. 7,25.

Ví dụ 5: Hòa tan hết 7,74 gam hỗn hợp bột Mg, Al bằng 500 ml dung dịch hỗn hợp HCl 1M và H2SO4 0,28M thu được dung dịch X và 8,736 lít khí H2 (đktc). Cô cạn dung dịch X thu được lượng muối khan là

A. 38,93 gam.                      B. 103,85 gam.                   C. 25,95 gam.                       D. 77,86 gam.

Hoàn thành
0 bình luận