Phản ứng với H2 - Ví dụ 1-HOCSIEUTOC.VN

Phản ứng với H2 - Ví dụ 1

DẠNG 2: PHẢN ỨNG VỚI H2

Ví dụ 1: Hiđro hoá hoàn toàn hỗn hợp M gồm hai anđehit X và Y no, đơn chức, mạch hở, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng (MX < MY), thu được hỗn hợp hai ancol có khối lượng lớn hơn khối lượng M là 1 gam. Đốt cháy hoàn toàn M thu được 30,8 gam CO2. Công thức và phần trăm khối lượng của X lần lượt là

A. HCHO và 50,56%.                                                          B. CH3CHO và 67,16%.

C. HCHO và 32,44%.                                                           D. CH3CHO và 49,44%.

Hoàn thành
0 bình luận