Video giới thiệu

Nội dung khóa học

Chương 1: Nguyên tử
Chương 2. Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học và định luật tuần hoàn
Bài 4: Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học
 Lý thuyết + bài tập (38:17)
Bài 5: Luyện tập: Bảng tuần hoàn, sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử và tính chất các nguyên tố hóa học
  Lý thuyết + bài tập (44:32)
Chương 3. Liên kết hóa học
Chương 4. Phản ứng oxi hóa - khử
Bài 2: Phân loại phản ứng trong hóa học vô cơ
 Bài 1 (06:47)
 Bài 2 (16:02)
Chương 5. Nhóm Halogen
Bài 1: Khái quát về nhóm Halogen
 Bài 1
Bài 3: Hiđro clorua - Axit clohiđric và Muối Clorua
 Lý thuyết (32:02)
 Bài tập (18:54)
Bài 4: Sơ lược về hợp chất có oxi của clo
 Lý thuyết + bài tập (30:06)
Bài 6: Flo - Brom - Iot (Phần 1: Flo)
Bài 7: Flo - Brom - Iot (Phần 1: Flo)
 Bài 1
 Bài 2
Bài 8: Flo - Brom - Iot (Phần 2: Brom)
 Bài 1
 Bài 2
Bài 9: Flo - Brom - Iot (Phần 3: Iot)
 Bài 1
 Bài 2
Bài 10: LUYỆN TẬP chương halogen
 Luyện tập (40:05)
Chương 6. Oxi - Lưu huỳnh
Bài 3: Hiđro sunfua - Lưu huỳnh đioxit - Lưu huỳnh trioxit
 Lý thuyết (27:12)
 Bài tập (35:41)
Bài 4: Axit sunfuric - Muối sunfat
 Lý thuyết (22:11)
 Bài tập (28:02)
Bài 5: Luyện tập Oxi - Lưu huỳnh
 Luyện tập (28:08)
Chương 7. Tốc độ phản ứng và Cân bằng hóa học
Bài 1: Tốc độ phản ứng hóa học
 Lý thuyết (21:26)
 Bài tập (09:11)
Bài 3: Luyện tập Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học
 Luyện tập (13:31)

Đăng ký khóa học

Học tốt hóa học 10

799,000 đ
12 tháng
Đăng ký